2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Náš ŠKD pracuje inovatívnou metódou otvoreného ŠKD a je zameraný na krúžkovú činnosť.


Zaraďovanie žiakov
1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa.
2. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.


Dochádzka žiakov
1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
2. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnene len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak až v čase od 15.00 hod.


Výchovno-vzdelávacia činnosť
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD.
2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.
3. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením sa umožňuje deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí.
4. Po dohode s rodičmi deti sa venuje náležitá pozornosť príprave na vyučovanie.
5. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.
6. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne vystúpenia a iné podujatia.
7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Detí prichádzajú do jedálne pod dozorom vychovávateliek, slušne sa správajú a správne stolujú.
8. Vychovávateľky učia detí postupom pri stravovaní, hygienickým návykom ..
9. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská a iné objekty školy, okolitá príroda.